لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Legion 5 — BB | نمایندگی لنوو — نمایندگی lenovo

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Legion 5 — BB

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Legion 5 — BB

ویژگی‌های لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدلLegion 5 — BB

ظاهر دستگاه

سخت افزار داخلی

صفحه نمایش

دیگر ویژگی‌ها

مشخصات لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدلLegion 5 — BB

خرید لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدلLegion 5 — BB

--

--

نمایندگی لنوو

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store