لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad gaming 3 15IMH05–05A | نمایندگی لنوو — نمایندگی lenovo

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل IdeaPad gaming 3 15IMH05 — ۰۵A

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل IdeaPad gaming 3 15IMH05 — ۰۵A

ویژگی‌های لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل IdeaPad gaming 3 15IMH05 — ۰۵A

طراحی و بدنه لپ تاپ

مشخصات سخت‌افزاری داخلی

صفحه نمایش لپ تاپ

باتری و پورت

مشخصات لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدلIdeaPad gaming 3 15IMH05 — ۰۵A

خرید لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدلIdeaPad gaming 3 15IMH05 — ۰۵A

--

--

نمایندگی لنوو

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store