لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل ThinkPad T490S | نمایندگی لنوو — نمایندگی lenovo

لپ تاپ ۱۴ اینچی لنوو مدل ThinkPad T490S

لپ تاپ ۱۴ اینچی لنوو مدل ThinkPad T490S

بررسی ویژگی‌های لپ تاپ ۱۴ اینچی لنوو مدل ThinkPad T490S

ظاهر لپ تاپ

صفحه نمایش

ویژگی‌های سخت افزاری داخلی

باتری و پورت

مشخصات لپ تاپ ۱۴ اینچی لنوو مدل ThinkPad T490S

خرید لپ تاپ ۱۴ اینچی لنوو مدل ThinkPad T490S

--

--

نمایندگی لنوو

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store